ពងទាខ្មែរស្លាប់ បើគ្មានការទប់ស្កាត់ពងទា ពីប្រទេសជិតខាង !

ភ្នំពេញ៖ តម្លៃពងទាធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំង រហូតទៅដល់មួយគ្រាប់តម្លៃត្រឹមតែ២៥០រៀល ឬ២៨០រៀលនោះ បានធ្វើឲ្យម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមទាទាំងអស់ មានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងជាមួយការប្រឈមមុខ បិទកសិដ្ឋានរបស់ខ្លួន ព្រោះតែតម្លៃពងទាធ្លាក់ចុះ។

មតិ