ប្រធាននាយកប្រតិបត្ដិ NTC Group៖ អ្នកមិនអាចធ្វើ​ជាថៅកែ ដ៏រាបណាអ្នកមិនធ្លាប់ធ្វើ​ការឲ្យ​គេ

ភ្នំពេញៈ លោក ប្រធាន​នាយកប្រតិបត្ដិ NTC Group ធ្លាប់បាន​​ឆ្លង​កាត់​បទ​ពិសោធន៍​ធ្វើ​ការ​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​ឲ្យ​គេ ផ្ដើម​ពី​បុគ្គលិក​ធម្មតា​ រហូត​វិវត្ដ​ខ្លួន​ក្លាយ​ជាប្រធាន​​នា​យក​ប្រតិបត្ដិ​​ក្រុម​ហ៊ុន​ហ៊ុន​ដ៏​ធំមួយ​នៅ​កម្ពុជា ដែល​មាន​សាលា​រៀន​ជាច្រើន​​ស្ថិត​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​របស់​លោក ។

លោក ឃឹម​ ផុន បាន​ថ្លែង​ថា៖«អ្នកមិនអាចធ្វើជាថៅកែបាន​ទេ ដ៏រាបណាអ្នកមិនធ្លាប់ធ្វើការឲ្យ​គេ»។ លោក​បាន​លើក​ឡើង​ទៀត​ថា​ ពេល​ខ្លះ ថ្វី​បើអ្នកធ្លាប់ធ្វើ​ការឲ្យ​គេ តែ​អ្នកនៅតែមិនអាចធ្វើ​ជា​ថៅកែ​បាន​ដ៏ដែល។

មតិ