ការសាងសាង់ខុនដូសម្រាប់លក់នៅតែបន្តកើនឡើង ខណៈពេលតម្លៃដីក្រុងភ្នំពេញកំពុងឡើងថ្លៃ

ភ្នំពេញ:តម្លែនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅតែបន្តឡើងខ្ពស់ក្នុងការទិញលក់ និងសម្រាប់ជួល នៅក្នុងកំឡុងត្រីមាសចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅ ជាមួយគ្នានេះដែរ តម្លៃដីទូទាំងខ័ណ្ឌចំនួន៤ដែលស្ថិតនៅកណ្តាលទីក្រុងកំពុងកើនឡើងជាមធ្យម ៨,៤% តាំងពីត្រីមាសទី៣ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយពីក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកអចលនទ្រព្យ  CBRE។ …

មតិ