ក្រសួងប្រកាសថា នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ខែសីហាឆ្នាំ២០២១នេះអ្នកជាសះស្បើយពីជម្ងឺកូវីដ19ចំនួន០៦នាក់បន្ថែម តែគ្មានអ្នកជម្ងឺកូវីដ19ថ្មីបន្ថែមទេ

ក្រសួងប្រកាសថា នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ខែសីហាឆ្នាំ២០២១នេះអ្នកជាសះស្បើយពីជម្ងឺកូវីដ19ចំនួន០៦នាក់បន្ថែម តែគ្មានអ្នកជម្ងឺកូវីដ19ថ្មីបន្ថែមទេ។

មតិ